سلام المیرا وطنیان هستم کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه تهران نظام پزشکی ت 7253 کارشناس تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت رژیم از المیرا وطنیان آلرژی و بیماری‌های خاصدریافت رژیم سرطان و پیوند اعضادریافت رژیم اعصاب و رواندریافت رژیم اختلالات ژنتیکدریافت رژیم تنفسی و ریوی