سمیه شعبانی هستم دکترای روانشناسی دارای پروانه تخصصی از نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 2492 صاحب امتیاز و مدیر مرکز خدمات روانشناختی افرا با مجوز از سازمان بهزیستی کشور نویسنده چندین جلد کتاب با سابقه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن حمایت از کودکان