آرتریت روماتوئید یک بیماری اتوایمیون ناتوان کننده و اکثر اوقات فلج کننده با اثرات فردی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد. اگرچه کمتر از استئوآتریت شیوع دارد ولی شدیدتر است. در زنان بیشتر از مردان شیوع داشته و اوج شروع آن بین 20 تا 45 سالگی است. شیوع جهانی آرتریت روماتوئید در حدود 1-2٪ با…