دیابت و کرونا دیابت و کرونا در این مقاله به ارتباط بین دیابت و کرونا خواهیم پرداخت و چند راه کار وتوصیه برای کنترل کوید_19 ذکر خواهیم کرد. ویروس کرونا چیست؟ ویروس کرونا از خانواده بزرگ ویروس ها می باشد که می تواند باعث طیف گسترده ای از بیماری از یک زکام عادی تا بیماری…