پیوند مغز استخوان سلول های بنیادی خون ساز سلول هایی هستند که همه سلول های خونی از آنها تکامل یافته‌اند. از آنجا که مغز استخوان حاوی بیشترین غلظت سلول های بنیادی خون است، بیشتر پیوندها از نظر تاریخی، پیوند مغز استخوان بوده است. با این حال، با استفاده از یک عامل رشد مصنوعی به نام…