المیرا براری هستم. کارشناس ارشد تغذیه با شماره نظام پزشکی ت_۷۰۸۴ و عضو انجمن تغذیه ی ایران و اروپا.
بعلت علاقمندی خاصی که به حیطه ی گوارش دارم و اهمیت بالای این سیستم در بدن و ارتباطش با بسیاری از بیماریها، سمینار هاو کارگاه های متعدد و همچنین مطالعه ی پیشرفته ی مقالات و کتب مرجع پزشکی و تغذیه در حیطه ی گوارش و کبد رو به انجام رسوندم و در حال حاضر با استفاده از به روز ترین منابع علمی دنیا بطور تخصصی در حیطه ی رژیم درمانی گوارش فعالیت میکنم.
در کنارتون هستم تا با تغییر سبک زندگی، بکار گیری تکنیک های اختصاصی و روش های جدید بر مشکلات گوارشیتون پیروز بشیم.

دریافت رژیم از المیرا براری

[vc_btn title=”دریافت رژیم مشکلات گوارش” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fdrfoodclinic.com%2Fservice%2F%25d9%2585%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c%2F”]
[vc_btn title=”دریافت رژیم بیماری های کبدی” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fdrfoodclinic.com%2Fservice%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a8%25d8%25af%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25aa%2F”]
[vc_btn title=”دریافت رژیم بیماری های کلیوی” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fdrfoodclinic.com%2Fservice%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25af%2F”]
فهرست