سلام
المیرا وطنیان هستم
کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه تهران
نظام پزشکی ت 7253
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فهرست