سمیه شعبانی هستم دکترای روانشناسی

دارای پروانه تخصصی از نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 2492

صاحب امتیاز و مدیر مرکز خدمات روانشناختی افرا با مجوز از سازمان بهزیستی کشور

نویسنده چندین جلد کتاب

با سابقه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن حمایت از کودکان

فهرست